Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Storm Elektro AS ønsker å fremstå som en miljøvennlig bedrift

Det forutsetter at hver enkelt medarbeider tar ansvar og bidrar til riktig utvikling, bl.a. ved å følge opp bestemmelsene for behandling av avfall, og ved å sette seg inn i og følge de bestemmelser som gjelder i kommunene for sortering og innlevering av alle typer avfall. Ved å ta miljøansvaret på alvor blir vi en mer interessant samarbeidspartner. Storm Elektro er også miljøfyrtårn registrert fra 2017

I Storm Elektro skal vi ha en arbeidsplass der godt arbeidsmiljø og sikkerhet står i fokus. 

Vår langsiktige målsetning er at Storm Elektro AS ikke skal ha arbeidsulykker i det hele tatt. Samtlige nestenulykker skal rapporteres og det skal settes i gang nødvendige tiltak for forbedring. Samtidig har vi også en langsiktig målsetting om at sykefraværet skal være lavere enn 5 prosent. Dette stiller spesielt store krav til ledelsen, men det betyr også at hver enkelt medarbeider må bidra for at vi skal nå disse målene.

Dersom vi når våre mål innenfor helse, miljø og sikkerhet vil også dette bidra til at vi blir en attraktiv samarbeidspartner både for kunder, leverandører og myndigheter.

Våre ansatte skal skape trivsel og godt arbeidsmiljø i Storm Elektro AS, både ved å ta opp forhold du mener ikke fungerer og ved å oppmuntre det som er bra. For å ta vare på din og dine arbeidskameraters sikkerhet må alle følge de instrukser og rette deg etter de lover og forskrifter som gjelder for vårt arbeidsområde. Dersom instruksene ikke følges vil dette kunne føre til konsekvenser for Storm Elektro A/S

Den ansatte skal være aktiv og ta ansvaret selv for å påpeke mangler som blir oppdaget. 

Vi skal ikke skade det ytre miljø med de arbeidsoppgavene som vi utfører i det daglige.

Gi oss gjerne tips og råd til videre arbeid.